Join the movement:

Terms of Service

Versie: 1.0.3

Gebruikersovereenkomst BLOX (14-07-2019)

Inleiding

Deze gebruiksovereenkomst (de Gebruikersovereenkomst) moet beschouwd worden als een raamovereenkomst, met de afspraken die van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen BLOX en jou en de Stichting derdengelden BLOX en jou als gebruiker. BLOX en Stichting Derdengelden BLOX zullen hierna gezamenlijk aangeduid worden met: ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’. In deze Gebruikersovereenkomst worden de voorwaarden beschreven waarop wij jou de toegang tot en gebruik van onze producten, diensten en services aanbieden.
Door akkoord te gaan met de voorwaarden van deze Gebruikersovereenkomst verklaar je de inhoud te hebben gelezen, te hebben begrepen en in te stemmen met de inhoud en akkoord te gaan met onze Privacy Policy en onze (risico)disclaimer.

Gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat cryptocurrencies onderhevig kunnen zijn aan grote prijsschommelingen en daarmee grote verliezen met zich kunnen meebrengen. Het handelen in digitale valuta brengt een significant risico met zich mee. Gebruik enkel gelden waarvan je je kunt permitteren deze te verliezen. De handel in cryptocurrencies staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten,De Nederlandsche Bank of een ander toezichtsorgaan.

Definities

Account: een bij BLOX door de Gebruiker aangehouden account. BLOX: de besloten vennootschap BLOX B.V. gevestigd aan de Wijchenseweg 102, 6538SX te Nijmegen met BTW nr. NL8588.01.322.B01 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 71663533. Stichting Derdengelden BLOX: de Stichting derdengelden, gevestigd aan de Wijchenseweg 102, 6538SX te Nijmegen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 72296291. Gebruiker: degene die gebruik maakt van onze diensten en/of platform, hierna ook: je, jij of jou(w). Order: een verzoek tot het uitvoeren van een Transactie, storting of opname. Transactie: een transactie voor de aan- of verkoop van cryptocurrencies voor euro (fiat) of de aan- of verkoop van de ene cryptocurrency voor de aan- of verkoop van een andere cryptocurrency.

Algemeen

Art 1.1. BLOX koopt en verkoopt cryptocurrencies van en aan Gebruikers. Zodra een Transactie heeft plaatsgevonden, is deze onomkeerbaar. Het herroepingsrecht voor particulieren is uitgesloten. Gebruikers hebben niet de mogelijkheid om Transacties met betrekking tot cryptocurrencies te ontbinden. 2. Met het aanmaken van een Account en/of door gebruik te maken van onze producten, diensten en/of services, verklaar je dat je:

 • alle voorwaarden uit deze Gebruikersovereenkomst accepteert;
 • een natuurlijk persoon bent en ten minste 18 jaar oud bent, althans in het geval de wetgeving van het rechtsgebied vereist dat je om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan een bepaalde minimumleeftijd hebt die hoger is dan 18 jaar, dat je ten minste deze leeftijd hebt;
 • namens jezelf handelt en bevoegd bent om een bindende overeenkomst met ons aan te gaan en dat dit gebruik op grond van de toepasselijke wetgeving is toegestaan;
 • slechts één Account aanmaakt en eigenaar bent van de bankrekening(en) die door jou gebruikt wordt en dat die bankrekening (ook) op jouw naam staat;
 • het platform en/of Account zult gebruiken voor eigen rekening en op eigen risico, en niet als agent of vertegenwoordiger van een derde of anderszins ten behoeve van derden;
 • handelt in overeenstemming met van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
 • geen ingezetene bent van een land of niet onder de rechtsbevoegdheid valt van een land waarvan het toepasselijk recht jou niet toestaat om deze Gebruikersovereenkomst aan te gaan of gebruik te maken van onze producten, diensten en/of services;
 • geen ingezetene bent van de Verenigde Staten, geen Amerikaanse Nationaliteit bezit of anderszins kan worden aangemerkt als Amerikaanse burger en vrijwaart ons tegen schade die wij lijden als gevolg van overtreding van dit verbod;
 • geen ingezetene bent van een land waar sancties van toepassing zijn die zijn afgekondigd door de Verenigde Naties, de Europese Unie, de Verenigde Staten of een andere relevante overheidsorganisatie;
 • niet voorkomt op een relevante sanctielijst.

 • Als Gebruiker van het platform van BLOX dien je basiskennis te hebben van de cryptocurrencies die wij verhandelen en de werking van deze producten. Je bent zelf verantwoordelijk om na te denken over de risico's en maatregelen te nemen om risico’s te mitigeren.
 • Het is verboden ons platform en/of onze diensten te gebruiken voor illegale doeleinden, zoals onder andere het witwassen van geld, belastingontduiking en handel in niet legitiem verkregen cryptocurrencies.

Verplichtingen Gebruiker Art. 2.1. Om gebruik te maken van ons platform dien je je te registreren door je naam in te voeren, je e-mailadres, wachtwoord en de voorwaarden van deze overeenkomst en onze Privacy Policy te accepteren.

 1. Als Gebruiker ga je ermee akkoord en verplicht je je ertoe om ons alle informatie te verstrekken, die wij nodig achten voor de identificatie van jou als Gebruiker en mee te werken aan door ons uit te voeren klantenonderzoek o.a. ter voorkoming van fraude, witwassen, het financieren van terrorisme en/of andere (financiële) misdrijven en ga je ermee akkoord dat wij deze gegevens bewaren.

 2. Wij zijn gerechtigd om jouw Account of een Transactie op te schorten en/of te annuleren, wanneer je niet bereid bent de gevraagde informatie (tijdig) op deugdelijke wijze aan te leveren. Wij zijn te allen tijde gerechtigd (derhalve ook als gevolg van de ontvangen informatie) om de status van jouw Account en/of de limieten in het Account naar eigen goeddunken aan te passen.

 3. Jij verklaart dat alle aan te leveren informatie authentiek, volledig en juist is en ons te informeren op het moment dat de aan ons verstrekte gegevens veranderen.
 4. Jij machtigt ons om navraag te doen, direct of via derden, die wij nodig achten om jouw identiteit te verifiëren of ons te beschermen tegen fraude of andere financiële misdrijven.
Rechten & verplichtingen BLOX

Art 3.1. Wij spannen ons ervoor in om ons platform en onze diensten zo goed mogelijk te laten functioneren. Wij zijn voor de juiste werking van ons platform en onze diensten mede afhankelijk van derden, zodat wij deze juiste werking niet kunnen garanderen. Wij kunnen dan ook geen verklaringen of garanties verstrekken van welke aard dan ook met betrekking tot de werking van onze producten, diensten of services en wijzen alle uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid af.

 1. Wij garanderen uitdrukkelijk niet dat onze producten, diensten en service continu en foutloos werken, en wij zijn gemachtigd om toegang tot of werking van één of meerdere producten, diensten of services tijdelijk op te schorten, bijvoorbeeld in verband met storingen of reparaties. Wij maken alleen gebruik van dit recht indien wij dit noodzakelijk achten om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van wetgeving ter voorkoming van witwassen), instructies van bevoegde toezichthouders en/of ter bescherming van jou, de producten, diensten of services, van ons en/of voor een goede werking van markten en prijzen.

 2. Wij zijn gerechtigd om onderhoud uit te voeren, waarbij het tijdelijk niet mogelijk is het platform te gebruiken. Voor zover sprake is van groot onderhoud, waarbij het platform en/of haar diensten lange tijd niet beschikbaar zullen zijn, zullen wij jou, voor zover mogelijk, vooraf informeren. Wij kunnen echter te allen tijde en zonder kennisgeving de producten, diensten en services geheel of gedeeltelijk kunnen wijzigen, opschorten of stopzetten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele problemen die zich kunnen voordoen als gevolg van door ons aangebrachte wijzigingen.

 3. Al onze adviezen (ongeacht de wijze waarop een eventueel advies kenbaar is gemaakt) zijn vrijblijvend, informerend van aard en resulteren niet in enige aansprakelijkheid van ons. Wij geven geen koop- of verkoop advies en doen geen uitspraken over de verwachte prijs of koers. Wij verstrekken geen (beleggings)advies met betrekking tot cryptocurrency.

 4. Jij erkent dat de informatie die wordt verstrekt als onderdeel van onze aan te bieden producten, diensten en services niet bedoeld zijn als (persoonlijke) aanbeveling om activa (in de vorm van cryptocurrency) te kopen, verkopen of houden. Alle producten, diensten en services worden aangeboden op basis van “execution only” (afsluiten zonder advies). Jouw Orders worden door onze systemen automatisch uitgevoerd.

 5. Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor te lijden schade door jou als gevolg van koersfluctuaties. Wij zijn niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor enige schade in het geval dat deze voorwaarden niet of niet juist worden nageleefd.

 6. Aangezien wij er alles aan doen om fraude, witwassen, het financieren van terrorisme en/of andere (financiële) misdrijven te voorkomen, kunnen wij:

 7. verdachte transacties melden bij de bevoegde autoriteiten;
 8. ten behoeve van opsporing van fraude Transacties actief bewaken;
 9. samenwerken met de politie, regelgevende instanties, het openbaar ministerie en andere overheidsinstanties en bevoegde toezichthouders;
 10. Accounts die (mogelijk) worden geassocieerd met fraude of andere activiteiten in strijd met wet- en regelgeving blokkeren en/of bevriezen;
 11. frauduleuze Gebruikers de kosten in rekening brengen die wij maken en/of hebben moeten maken voor het onderzoeken en het verhelpen van frauduleuze of andere criminele activiteiten. Wij zijn gerechtigd deze kosten te verrekenen met de tegoeden van de Gebruiker.
Account

Art. 4.1. Wij kunnen naar eigen inzicht weigeren om een Account voor jou aan te maken en/of te openen. Uitsluitend personen afkomstig uit een van de SEPA-landen kunnen een Account aanmaken. Wij kunnen hierop op ieder moment beperkingen aanbrengen.

 1. Jij bent zelf verantwoordelijk voor kennis omtrent de wetgeving rondom cryptocurrencies in het land waar jij woont of bent. Je dient zelf vast te stellen of de diensten lokaal zijn toegestaan. Wij hebben hierin geen onderzoeks- of informatieplicht, en kunnen daarom niet verantwoordelijk gesteld worden als Gebruikers wet- en regelgeving overtreden.

 2. Een Account inclusief alle accountgegevens zoals gebruikersnaam en wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar en mag derhalve niet aan een derde worden overgedragen.

 3. Jij verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld. Bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de dienstverlening direct te staken, het Account op te schorten en de tegoeden te bevriezen.

 4. Bij vermoeden of vaststelling dat jij je Account (hebt) gebruikt in strijd met deze voorwaarden, zijn wij gerechtigd tot het blokkeren of verwijderen van het Account. Aan het terugbetalen van openstaande tegoeden kunnen wij voorwaarden stellen.

 5. Voor zover het voor ons als gevolg van overmacht niet langer mogelijk of haalbaar is om de diensten aan te blijven bieden, zijn wij gerechtigd per direct de dienstverlening te beëindigen. Alle openstaande Orders komen op dat moment te vervallen en alle tegoeden dienen te worden opgenomen, hierbij gelden onverminderd de voorwaarden voor de verwerking van opnames.

 6. Wij zijn gerechtigd om zonder opgaaf van reden verzoeken voor een Account te weigeren en niet verder in behandeling te nemen voor verificatie.

 7. In het geval dat wij bemerken - of redelijke gronden hebben om te vermoeden - dat de verplichtingen c.q. verklaringen op basis van deze Gebruikersovereenkomst niet (of niet meer) juist zijn, althans niet juist worden nagekomen, dan is het ons toegestaan om jouw Account onmiddellijk (tijdelijk) te blokkeren en/of het Account te sluiten en deze Gebruikersovereenkomst te beëindigen.

Orders

Art. 5.1. Een Order wordt door BLOX uitgevoerd voor de vooraf opgegeven prijs.

 1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar te plaatsen en/of gedane Orders. Het invoeren van de juiste gegevens, zoals hoeveelheid, e-mailadres, juiste bankgegevens is je eigen verantwoordelijkheid, evenals het doorgeven van wijzigingen. Je staat in voor de juistheid van de door jouw opgegeven gegevens. Het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen komt geheel voor jouw rekening en risico.

 2. Wij behouden zich het recht voor eventuele fouten inzake het systeem en/of transacties te corrigeren.

Stichting derdengelden BLOX

Art 6.1. Stichting Derdengelden BLOX is verantwoordelijk voor het beheer van het elektronisch geld (E-money).

 1. Indien bij Stichting Derdengelden BLOX geplaatste tegoeden niet uitbetaald kunnen worden als gevolg van overmacht, vervalt de invorderbaarheid van deze gelden. Stichting derdengelden BLOX zal in dat geval een regeling treffen om, naar rato, de overgebleven gelden te verdelen over de rechthebbenden.

 2. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over Stichting Derdengelden BLOX kun je je richten tot: stichtingderdengelden@weareblox.com

E-money tegoed

Art. 7.1. E-Money wordt uitgegeven en aangehouden door de Stichting derdengelden BLOX. 

 1. Gebruiker kan het E-money tegoed opwaarderen in euro’s via de in de app aangeboden betaalmethodes. Hiervoor gelden de limieten zoals in het Account en/of op de website en/of via de app aangegeven. Deze limieten kunnen op ieder moment worden gewijzigd. Bij betaling in andere valuta zullen er door ons conversiekosten worden berekend.

 2. Het E-money tegoed is elektronisch geld en geen deposito zoals op een bankrekening, wat betekent dat het niet beschermd wordt door het depositogarantiestelsel. De eurogelden worden ontvangen op de bankrekening van Stichting derdengelden BLOX. E-Money dat wordt uitgegeven valt in Nederland niet onder het toepassingsbereik van de Wet op het financieel toezicht.

 3. Over het saldo van het E-money tegoed wordt geen rente berekend.

 4. Het E-money tegoed is niet overdraagbaar. Het E-money tegoed of een deel daarvan, kan op verzoek in euro's (alleen) worden uitbetaald op jouw geverifieerde (SEPA) bankrekening. Verzoeken zullen zo snel mogelijk worden verwerkt, uiterlijk binnen drie werkdagen, uitgezonderd in situaties van overmacht.

 5. Het E-money tegoed wordt weergegeven als een euro tegoed dat vermeld staat in het Account. Onze administratie is bepalend voor het saldo.

 6. Het E-money tegoed kan in de app van BLOX uitsluitend gebruikt worden voor het verrichten van betalingstransacties voor de aankoop van de in de app aangeboden cryptocurrencies, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Het E-money tegoed kan alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van een select aantal cryptocurrencies.

 7. Het E-money tegoed kan uitsluitend gespendeerd worden bij BLOX en bij BTC Direct Europe B.V. Het E-money tegoed kan worden gespendeerd binnen de BLOX app, maar ook worden gebruikt voor een betalingstransactie voor de aankoop van cryptocurrencies zoals aangeboden op het platform:

 8. Bij verzoeken tot overboeking van (een deel van) het E-money tegoed en bij het sluiten van het Account zal de waarde van het E-money tegoed in euro’s worden overgemaakt aan Gebruiker op het aan het Account gekoppelde, geverifieerde bankrekeningnummer. Het is niet mogelijk om het naar een andere bankrekening over te boeken.

 9. Indien een Order wordt verricht binnen jouw Account met het E-money tegoed mogen wij ervan uitgaan dat dit een legitiem gegeven Order betreft. Als een Transactie (mogelijk) is of wordt uitgevoerd zonder jouw wetenschap, dan dien je zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via: support@weareblox.com. Wij adviseren om regelmatig het E-money tegoed en de transactiegeschiedenis te controleren.

 10. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om bij een vermoeden van fraude en/of misbruik verzoeken tot uitbetaling van het E-money tegoed of tot het opwaarderen van het tegoed op te schorten tot de legitimiteit is aangetoond en/of gevraagde gegevens zijn aangeleverd.

 11. In het geval van een foutieve overboeking, bijvoorbeeld als gevolg van een incorrecte beschrijving of afwijkende rekeninghouder naam, wordt deze geretourneerd. De kosten als gevolg van deze foutieve storting kunnen aan jou worden doorberekend. In het geval van een weigering door de bank van een SEPA-opdracht voor opname zijn wij gerechtigd alle kosten aan jou door te berekenen.

Aan- en verkooptransactie

Art. 8.1. Om een aankoop te kunnen doen bij BLOX, zal je eerst het E-money tegoed moeten opwaarderen. Nadat het E-money tegoed is opgewaardeerd, kan je op de koerspagina van de app een cryptocurrency selecteren. Om een aankoop te doen, moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 1. ga naar de eerste pagina van de app van BLOX, waarop alle cryptocurrencies vermeld staan;

 2. selecteer de gewenste aan te kopen cryptocurrency;

 3. bekijk de koers van de afgelopen 24 uur en druk op de button: ‘kopen’;

 4. vul het gewenste aankoopbedrag in en druk op de button: ‘vind de laagste prijs’;

 5. er verschijnt een quote met de hoeveelheid aan te kopen cryptocurrencies op het scherm, deze quote is 10 seconden geldig. Indien je akkoord bent met de quote (aan te kopen hoeveelheid cryptocurrencies), kan je de aankoop voltooien door te drukken op de button: ‘bevestig aankoop’;

 6. als de Order is uitgevoerd ontvang je in het historie overzicht een bevestiging van de geslaagde Transactie. Het E-money tegoed wordt verminderd met het orderbedrag.

 7. Om een verkoop te kunnen doen bij BLOX, moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 8. ga naar de eerste pagina van de app van BLOX, waarop alle cryptocurrencies vermeld staan;

 9. selecteer de gewenste te verkopen cryptocurrency;

 10. bekijk de koers van de afgelopen 24 uur en druk op de button: ‘verkopen’;

 11. vul het gewenste aantal van de te verkopen cryptocurrency in en druk op de button: ‘vind de hoogste prijs’;

 12. er verschijnt een quote op het scherm met de opbrengst van de aangeboden cryptocurrencies, welke quote 10 seconden geldig is. Indien je akkoord bent met de quote (van de opbrengst van de te verkopen cryptocurrencies), kan de Order voltooid worden door te drukken op de button: ‘bevestig aankoop’;

 13. als de Order is uitgevoerd ontvang je in het historie overzicht een bevestiging van de geslaagde Transactie. Het E-money tegoed wordt opgehoogd met de verkoopopbrengst.

 14. De door BLOX af te geven quote onder stap 5 (zie lid 1 en 2) bij een koop- of verkooptransactie is 10 seconden geldig. Indien je akkoord gaat met de quote, komt daarmee de Transactie tot stand en levert BLOX de in de quote beloofde hoeveelheid. Door op de knop ‘bevestig aankoop’ te drukken, ga je akkoord met ons aanbod en zal BLOX de Transactie tegen de vermelde prijs uitvoeren en ga je akkoord met de prijs en de eventuele bijbehorende kosten. Zodra de Order is bevestigd, geldt de Transactie als voltooid en kan deze niet meer geannuleerd, teruggedraaid of gewijzigd.

 15. BLOX is gerechtigd om jouw Orders op te schorten, totdat een nadere verificatie is uitgevoerd indien BLOX dit noodzakelijk acht. In dat geval is BLOX gerechtigd de door ons gemaakte kosten te verrekenen met het E-money tegoed, dan wel de cryptocurrency tegoeden.

 16. De risico's die verbonden zijn aan de cryptocurrency gaan op jou over, zodra de Transactie voltooid is.

 17. In het geval wij van mening zijn dat sprake is van een ongewone situatie (van technische, juridische of andere aard), zijn wij gerechtigd om jouw Orders op te schorten, totdat een nadere verificatie is uitgevoerd.

 18. BLOX mag jouw Order annuleren, indien BLOX de (al dan niet beoogde) Transactie als verdacht aanmerkt en/of in verband breng met (mogelijke) criminele activiteiten.

 19. BLOX kan jouw Order weigeren (waaronder in geval van onvoldoende voorraad of bijzondere marktomstandigheden). Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verliezen als gevolg van koersstijgingen of -dalingen.

Wallet cryptocurrencies

Art. 9.1. BLOX draagt zorg voor de opslag van door jou bij BLOX verkregen cryptocurrencies en BLOX zal alle cryptocurrencies, die BLOX namens jou bewaart, in de boekhouding opnemen. In jouw Account zal te allen tijde de actuele stand worden getoond van het aantal cryptocurrencies, dat BLOX namens jou aanhoudt. BLOX houdt deze cryptocurrencies voor jouw rekening en risico aan.

 1. BLOX neemt alle redelijke maatregelen om de cryptocurrencies, die BLOX namens jou aanhoudt, veilig te stellen, maar kan niet garanderen dat deze volledig veilig zijn. Het gebruik van onze diensten en services is op eigen risico.

 2. Voor de opslag van de cryptocurrencies gebruikt BLOX verzamel wallets. Dit houdt in dat de cryptocurrencies niet voor elke Gebruiker afzonderlijk in een aparte wallet worden opgeslagen, maar in gezamenlijke wallets. Voor een veilige opslag van deze cryptocurrencies wordt gebruik gemaakt van voorraadbeheer, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende vormen van opslag, namelijk hot, tepid en cold storage oplossingen.

 3. BLOX draagt zorg voor de opslag van jouw cryptocurrencies. Onze administratie is bepalend. Binnen jouw Account in de app is het niet mogelijk om de cryptocurrencies naar jouw eigen wallet buiten de app van BLOX te versturen. Mocht je de cryptocurrencies naar jouw eigen wallet willen versturen, dan dien je contact op te nemen met onze supportafdeling. In dat geval volgt er een manuele procedure, waarmee de cryptocurrencies naar jouw wallet verzonden worden. Hiervoor zal BLOX wel kosten in rekening brengen. Ook kan BLOX, alvorens tot het verzenden van deze cryptocurrencies over te gaan, extra informatie bij jou opvragen.

 4. Als cryptocurrencies, die door BLOX worden opgeslagen in een verzamel wallet, verloren gaan om redenen waarvoor BLOX niet aansprakelijk kan worden gehouden en/of voor zover sprake is van overmacht, wordt het verlies evenredig verdeeld onder alle Gebruikers die op het moment van verlies een vordering jegens BLOX hadden voor de levering van hetzelfde soort cryptocurrency, naar evenredigheid van de bedragen van hun vorderingen op dat moment.

 5. In geval van een faillissement zal het saldo aan cryptocurrencies, welke BLOX namens jou aanhoudt, onderdeel uitmaken van het vermogen van de onderneming van BLOX en zullen deze tegoeden in de boedel vallen. Jij dient je ervan bewust te zijn dat in geval van wanprestatie of faillissement je mogelijk niet (alle of een gedeelte van het saldo van) cryptocurrencies terug ontvangt.

Identificatie en verificatie

Art 10.1. Voor de aan- of verkoop van cryptocurrencies bij ons platform is het vereist dat je een Account aanmaakt. Je dient alle gevraagde informatie en bijbehorende documenten aan te leveren. Je dient alle gegevens volledig en juist in te vullen en aan te leveren. De informatie die wij opvragen, kan persoonlijke gegevens bevatten, zoals - maar niet beperkt tot - naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, persoonsnummer, alsmede informatie zoals afschriften van jouw bankrekening, belastingaangifte en/of andere documenten.

 1. Wij zijn naar eigen goeddunken gerechtigd om verificaties af te wijzen, dan wel om aanvullende gegevens op te vragen.

 2. Mocht je (nog) niet geïdentificeerd zijn en/of jouw verificatie nog niet zijn afgerond, dan kan je nog geen Orders uitvoeren.

 3. Wij behouden ons het recht voor om de eisen voor identificatie en verificatieprocedure aan te passen. Ook als jouw identiteit reeds geverifieerd is, kunnen wij om aanvullende gegevens vragen. Wij zijn in dat geval bevoegd om het Account terug te zetten naar de status ongeverifieerd, om het Account te blokkeren, dan wel de tegoeden te bevriezen.

 4. Indien je weigert de gewenste informatie en/of stukken aan te leveren, althans niet wenst in te gaan op een verzoek om aanvullende verificatie, zijn wij gerechtigd het Account direct te blokkeren of te sluiten.

AML & KYC Beleid

Art 11.1. Wij doen er alles aan om fraude te voorkomen. Wij zijn gerechtigd om, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van een Transactie alle maatregelen te nemen die wij nodig achten.

 1. Bij vermoeden van criminele of frauduleuze handelingen zijn wij gerechtigd om mitigerende maatregelen te nemen en/of aanvullende maatregelen te nemen, zoals o.a. Transacties op te schorten en/of te annuleren en/of jouw Account te blokkeren. In het geval de legitimiteit van jou en/of jouw Transactie(s) niet kan worden vastgesteld, vervalt het recht op de nog openstaande tegoeden.

 2. Indien er op grond van een gerechtelijk bevel beslag gelegd wordt op een of meerdere tegoeden van jou, zijn wij gerechtigd om alle Transacties in het Account op te schorten en het Account tot nader order te bevriezen.

 3. Jij geeft ons toestemming om naast het vragen van de verplichte documentatie, aanvullende screening te doen, zoals het opvragen van publiek beschikbare gegevens en het raadplegen van niet-publieke databases voor gegevens omtrent identificatiebewijzen en politieke betrokkenheid.

 4. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om om ons moverende redenen een Transactie op te schorten, te weigeren of te annuleren, een Account tijdelijk te blokkeren en/of een account te sluiten.

 5. Bij constatering van (vermoeden van) wetsovertredingen door jou en/of in het geval van een (poging tot een) ongebruikelijke Transactie kunnen wij melding maken bij de daartoe gerechtigde instanties.

Kosten

Art 12.1. BLOX brengt voor iedere Order een all-in fee in rekening. Een overzicht van de all-in fee is terug te vinden op onze FAQ-pagina. Deze fee wordt berekend ter dekking van de volgende kosten:

 • trade fee: de fee die wij op de beurs verschuldigd zijn voor onze inkoop;
 • transactiekosten: kosten die nodig zijn om de betreffende (crypto)currency over het netwerk heen te sturen;
 • risico toeslag: wij geven jou als Gebruiker een vaste prijs af, waarvoor wij de cryptocurrency leveren en/of de cryptocurrency van jou kopen. Deze quote is 10 seconden geldig;
 • service toeslag: om deze dienst te kunnen aanbieden, dienen wij kosten door te berekenen.

 • Wij kunnen voor opnames, stortingen en beheer een vergoeding berekenen. Deze kunnen door ons worden aangepast. De actuele tarieven worden in de app en/of op de website weergegeven.

Cryptocurrencies

Art 13.1. De door BLOX aangeboden cryptocurrencies, kan je bij BLOX aankopen of aan BLOX verkopen binnen onze app. Het is niet mogelijk om ons cryptocurrencies te verkopen die niet door jou bij/door BLOX worden aangehouden.

 1. Het staat BLOX vrij om naar eigen goeddunken cryptocurrencies aan ons platform toe te voegen of te verwijderen. Voor zover mogelijk zal BLOX het toevoegen of verwijderen van een cryptocurrency op het platform van BLOX altijd vooraf aankondigen.

 2. Bij het verwijderen van een cryptocurrency op het platform van BLOX zal BLOX een termijn stellen waarbinnen BLOX jou de mogelijkheid bieden om de cryptocurrencies te verkopen op het platform van BLOX. BLOX streeft ernaar om dit - voor zover mogelijk - 15 dagen van te voren aan te kondigen. In gevallen van overmacht - omstandigheden waarop BLOX geen invloed kan uitoefenen - kan deze termijn korter zijn.

 3. Mocht het niet meer mogelijk zijn om een cryptocurrency op het platform van BLOX te verhandelen, dan dien je BLOX per mail binnen 5 dagen,nadat wij jou hebben geïnformeerd via een notificatie in de app of per mail over het besluit tot verwijdering, te informeren dat deze cryptocurrencies naar je eigen wallet verzonden dienen te worden. De kosten in verband met het verzenden van de cryptocurrencies zijn voor jouw rekening.

 4. Mocht je - als gevolg van de aankondiging dat het niet meer mogelijk is om een (bepaalde) cryptocurrency op het platform van BLOX te kopen of te verkopen - niet binnen de gestelde termijn overgaan tot het verkopen van deze cryptocurrency, dan wel binnen de gestelde termijn een verzoek te doen om de cryptocurrency naar jouw eigen wallet te laten versturen, dan is BLOX gerechtigd om na de gestelde termijn deze cryptocurrencies voor jou te verkopen en het E-money tegoed met deze euro waarde te laten vermeerderen. Je geeft BLOX hiertoe een machtiging.

 5. BLOX is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van het wel of niet toevoegen van een cryptocurrency, het niet (tijdelijk) beschikbaar zijn van een cryptocurrency en/of het verwijderen van een cryptocurrency op het platform van BLOX.

Beveiliging

Art 14.1. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor het beschikken over:

 • een goede en veilige internetverbinding;
 • een computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee via het internet verbinding met de app of website van BLOX kan worden gemaakt, die is voorzien van up to date maatregelen tegen o.a. indringers, virussen, spam, etc.;
 • een e-mailaccount waartoe je uitsluitend zelf toegang hebt, en via welk e-mail account de e- mailberichten van BLOX onbelemmerd kunnen worden ontvangen.

 • Je dient een moeilijk wachtwoord te hanteren en gebruik te maken van two factor authenticatie. Wachtwoorden en two factor authenticatie-gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen gedeeld worden.

 • Wij zullen jou nooit vragen om authenticatie-middelen (two factor authenticatie en wachtwoorden) te verstrekken op een andere wijze dan bij het inloggen op het Account, een verzoek tot overboeking van (een deel van) jouw E-Wallet tegoed of het wijzigen van beveiligingsopties. Je dient nooit in te gaan op het verzoek om deze middelen te verstrekken, ook niet als het verzoek van ons afkomstig lijkt te zijn.

 • Indien de in dit artikel omschreven beveiligingsmaatregelen niet worden/zijn nageleefd, heb je geen recht op schadevergoeding. Het is aan jou om aan te tonen dat de omschreven beveiligingsmaatregelen zijn nageleefd.

 • Indien je weet of vermoedt dat jouw accountgegevens zijn gestolen of kunnen worden misbruikt, dient er direct, contact te worden opgenomen met ons.

Risico's

Art. 15.1. Wij zijn niet geregistreerd en staan niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank. Cryptocurrencies en de aankoop en verkoop van cryptocurrencies is niet gereguleerd. Jij bent hiervan op de hoogte en aanvaardt de risico's die dit met zich meebrengt.

 1. Jij bent je bewust van en neemt volledige verantwoordelijkheid voor de risico's, die horen bij de handel in cryptocurrencies. Hieronder vallen onder meer het ontbreken van garanties voor waarde en waardebehoud.

 2. Jij aanvaardt de bijzondere omstandigheden die zich kunnen voordoen bij onze dienstverlening via het internet en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen, zoals de onmogelijkheid om (volledige) toegang te verkrijgen tot de website, app of het Account, het niet of niet tijdig kunnen verstrekken en/of verwerken van een order, storingen van en/of gebreken op het platform van BLOX en/of onderliggende hardware en/of (inter)netwerkverbindingen en/of software waar het platform op draait. Behoudens opzet en grove schuld zijn wij niet aansprakelijk voor deze bijzonder omstandigheden, dan wel voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet of niet volledig bereikbaar of beschikbaar zijn van het platform of het Account, dan wel bij vertragingen en/of storingen en/of niet volledige werking van de app en/of de website.

 3. BLOX houdt ten behoeve van jou cryptocurrencies aan en Stichting derdengelden BLOX beheert het E-money tegoed. Je begrijpt en accepteert dat je hiermee een risico loopt ten opzichte van BLOX en de Stichting derdengelden BLOX.

Overmacht

Art. 16.1. In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze voorwaarden als overmacht worden omschreven, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten jegens Gebruiker en/of de Gebruikersovereenkomst te beëindigen. Onder overmacht is begrepen een situatie die het normaal functioneren van de app en/of website van BLOX en/of het platform en/of de diensten belemmert en/of de bedrijfsvoering onmogelijk maakt en redelijkerwijs niet door ons kan worden voorzien, althans waarop wij geen invloed kunnen hebben, zoals brand, natuurramp, maatschappelijke onrust, werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege, netwerk- of hardware storingen, stroomstoring, bankstoring, faillissement van of conflict met een bank of een van onze andere partners, verschil van inzicht met toezichthouder, problemen met het netwerk of protocol van een cryptocurrency, etc.

 1. Indien wij na drie maanden nog niet kunnen nakomen, zijn wij bevoegd de Gebruikersovereenkomst te beëindigen en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden (voor het deel van de verplichtingen die wij als gevolg van een overmachtsituatie als bedoeld in lid 1 niet kunnen nakomen). Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
Beëindiging van de Gebruikersovereenkomst en het Account

Art. 17.1. Wij zijn bevoegd om de Gebruikersovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Gedurende de opzegtermijn zijn wij er wel toe gerechtigd het account te blokkeren en/of alle transacties op te schorten. Daarnaast kunnen wij op ieder moment de Gebruikersovereenkomst beëindigen, indien dat in deze Gebruikersovereenkomst is bepaald.

 1. Jij kan de Gebruikersovereenkomst op ieder moment opzeggen door een mail te sturen aan: info@weareblox.com. Aan de opzegging zijn geen kosten verbonden.

 2. Het Account wordt na het beëindigen van de Gebruikersovereenkomst gesloten.

 3. Bij beëindiging van de Gebruikersovereenkomst wordt het saldo van jouw E-Money tegoed binnen acht werkdagen overgemaakt naar jouw geverifieerde bankrekening, tenzij er vermoeden of bevestiging is van misbruik of fraude of er andere wet- of regelgeving of een andere rechtmatige grond is op basis waarvan de uitbetaling kan worden opgeschort. Voorafgaand aan de beëindiging van de Gebruikersovereenkomst dien je jouw cryptocurrency te verkopen of ons te informeren over jouw persoonlijke wallet (buiten BLOX) waar de cryptocurrencies naar moeten worden overgemaakt. Als je dat niet doet, heeft BLOX de mogelijkheid om de cryptocurrencies namens jou te verkopen en het E-money tegoed te vermeerderen met de euro waarde zodat deze waarde naar jouw bankrekening kan worden overgemaakt. Je geeft ons hiertoe een machtiging.

Privacy

Art 18.1. Door jou verstrekte gegevens en documentatie worden vertrouwelijk behandeld.

 1. Wij delen geen gebruikersgegevens met derden waaronder andere Gebruikers, tenzij wij hiertoe verplicht zijn uit hoofde van wet- en regelgeving of op grond van bevoegd gegeven instructies van autoriteiten. Wij kunnen jouw gegevens wel delen met partijen waar wij mee samenwerken, voor zover dit nodig is om onze diensten te kunnen verlenen. Denk daarbij onder andere aan het delen van informatie met betaaldienstverleners en/of banken. Jij stemt hiermee in.

 2. Alle door ons opgevraagde documentatie wordt door ons zorgvuldig behandeld en wij verplichten ons ons uiterste best te doen om deze veilig op te slaan.

 3. Correspondentie tussen jou en ons is vertrouwelijk en mag behoudens hetgeen in dit artikel is bepaald door geen van beide partijen gepubliceerd of verstrekt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van beide partijen.

 4. Jij dient akkoord te gaan met de privacy statement van BLOX. Hierin staat uitgelegd waarvoor wij jouw gegevens nodig hebben en waarvoor wij deze gebruiken. Door gebruik te maken van ons platform stem je hiermee in.

 5. Je stemt ermee in dat wij jou op de hoogte houden van informatie, o.a. door het versturen van een nieuwsbrief en/of mailings via direct marketing en/of reclame-uitingen, die mogelijkerwijs interessant voor jou is. Je kan je hiervoor afmelden.

Klachten

Art 19.1. Indien je een klacht hebt over onze dienstverlening kan die klacht worden voorgelegd via complaint@weareblox.com of (schriftelijk) op ons postadres. De beschrijving van de klacht dient nauwkeurig en volledig te zijn (onder opgave van de betrokken Orders, Transacties, relevante datum of data, de eventuele verwijten, (overige) relevante feiten). De documenten ter onderbouwing van die klacht dienen als bijlage te worden meegezonden.

 1. Wij zijn gehouden binnen een termijn van 4 weken inhoudelijk op de klacht te reageren. Als deze klachtenregeling is doorlopen, maar jouw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, ben je gerechtigd het geschil overeenkomstig het bepaalde in artikel 20 aan de rechter voor te leggen.
Afsluitende bepalingen

Art. 20.1. Op de Gebruikersovereenkomst en alle Transacties is Nederlands recht van toepassing.

 1. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de vestiging van BLOX, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

 2. Wij communiceren met jou in het Nederlands of het Engels. Wij kunnen met jou online, via email, de app en jouw Account communiceren.

 3. Deze voorwaarden zijn in meerdere talen beschikbaar. Indien deze verschillen of anders geïnterpreteerd kunnen worden, is de Nederlandse tekst van de voorwaarden doorslaggevend.